change-mock | آیلتس تهران


تغییر آزمون ماک

شما می توانید نوع، تاریخ و مکان آزمون ماک خود را با در نظر گرفتن نکات زیر تغییر دهید:

  1. توجه کنید که امکان تغییر زمان آزمون ماک تنها تا 10 روز پیش از آزمون امکانپذیر می باشد.
  2. شما تنها تا 3 بار میتوانید مشخصات آزمون خود را تغییر دهید.
  3. پس از هر تغییر، تاییدیه جدیدی برای شما از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.
  4. شماره سفارش در ایمیل تاییدیه ثبت نام ارسال شده است.